Instalacja

Licencja systemu Webman w wersji 6.5.5

UMOWA LICENCYJNA

Autor: Digisoft Marcin Łaszewski
E-mail: info@digisoft.pl
Strona WWW: www.digisoft.pl

W licencji poprzez słowo Program jest uznawane niniejsze oprogramowanie czyli system zarządzania treścią - Webman. Ilekroć w licencji zostanie użyte te określenie będzie to oznaczało właśnie te oprogramowanie.

1. Postanowienia ogólne
Aby móc legalnie korzystać z systemu należy wykupić odpowiednią licencję.
Licencja jasno określa prawa autorskie do programu, które nie mogą zostać w żaden sposób ograniczone.
Jedynym właścicielem Programu jest jego autor i do niego należą wszystkie prawa autorskie.
Autor udziela nabywcy wyłącznie prawa do użytkowania Programu. Licencja stosuje się do konkretnej wersji oprogramowania, do której została dołączona.
Licencja dotyczy całego pakietu, czyli plików wchodzących w skład niniejszego systemu CMS za wyjątkiem grafik i innego oprogramowania ujętego w punkcie 7. Nagłówki plików systemu Webman są opatrzone odpowiednią sygnaturą.

2. Instalacja i rozpowszechnianie oprogramowania
Zabrania się jakiegokolwiek rozpowszechniania systemu bez autoryzacji jego autora!
Wykupienie jednej licencji upoważnia do korzystania z jednej kopii systemu Webman.
Zakup licencji skutkuje otrzymaniem klucza licencyjnego i przypisaniem do niego adresu internetowego strony po zainstalowaniu Programu.
Zmiana adresu instalacji jest dozwolona po wcześniejszym usunięciu Programu z poprzedniej lokalizacji.

3. Użytkowanie oprogramowania
Program służy do tworzenia stron internetowych i umożliwiania zmiany treści na stronie z poziomu przeglądarki internetowej.
Zainstalowany i działający aktywnie system CMS musi zawierać na stronie głównej notkę o prawach autorskich wraz z aktywnym linkiem do strony domowej systemu, chyba, że autor Programu wyrazi zgodę na zmianę formy noty lub jej pominięcie. Notka powinna mieć formę:

Website engine's code is Webman
lub
Strona zbudowana w oparciu o system Webman

lub podobną o tym samym znaczeniu.
Program może być wykorzystywany zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych.
Autor gwarantuje, że Program będzie działał zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem. Autor nie gwarantuje, że Program będzie całkowicie wolny od błędów oraz, że spełni oczekiwania nabywcy.

4. Modyfikowanie Programu
Modyfikacja skryptu jest dozwolona pod warunkiem, że zachowane zostaną podstawowe funkcje systemu i nie zmienionym funkcjonalnie pozostanie system autoryzacji kopii oraz instalacji systemu.
Wszelkie modyfikacje i dodatki nie mogą być rozpowszechniane bez zgody autora Programu.
Dokonanie zmian w Programie może spowodować zawieszenie wsparcia technicznego.
Wszelkie modyfikacje mogą być wykonywane przez nabywce wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor nie gwarantuje, że takie modyfikacje będą działać zgodnie z oczekiwaniami nabywcy.

5. Wsparcie techniczne
W ramach niniejszej licencji autoryzowanemu użytkownikowi (nabywcy licencji) przysługuje pomoc w usunięciu ewentualnych błędów działania Programu, które naruszają jego funkcjonalność, a które nie są spowodowane przez czynniki trzecie (działanie serwera, modyfikacje kodu oprogramowania, itp.).

6. Wyłączenie odpowiedzialności za straty
W żadnym przypadku autor programu nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niemożności użycia Programu.

7. Inne wykorzystane oprogramowanie i grafika
W systemie zostało wykorzystane również oprogramowanie i grafika innych autorów. Ich zestawienie znajduje się w załączniku nr 1.


Nie podporządkowanie się do powyższych warunków licencji jest łamaniem przepisów o prawie autorskim.

Oświadczam, że zapoznałem się z licencją i zgadzam się na warunki tam zamieszczone